Zostań naszym ambasadorem 0
Zostań naszym ambasadorem

REGULAMIN KONKURSU „Zostań Ambasadorem HOP DOG!”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs jest organizowany po nazwą „Zostań Ambasadorem HOP DOG” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
Organizatorem konkursu jest HOP DOG Online Store, Beata Milewska, NIP:9151664694 z siedzibą na Al. Wojska Polskiego 40/3, 01-554 Warszawa

Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu na Instagramie hopdog_online store od dnia 11.02.2020 r. do dnia 17.02.2020 r.
Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.

§ 2
CEL KONKURSU I ZADANIE KONKURSOWE

Celem Konkursu jest wyłonienie i nawiązanie współpracy z osobami, które zostaną Ambasadorami HOP DOG, będą promować markę i produkty HOP DOG oraz zostaną objęci specjalnym programem wspierającym ich działalność sportową.

Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu się do konkursu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na Instagramie, udostępnieniu relacji z informacją o konkursie w swoim "story", polubieniu profilu hopdog_onlinestore oraz ostatniego zdjęcia, oznaczaniu profilu hopdog_onlinestore podczas trwania akcji w dniach 10.02.2020 r.- 17.02.2020 r. na swoim profilu. W konkursie mogą brać udział zarówno osoby fizyczne, trenerzy, szkoleniowcy, osoby prowadzące seminaria jak i Kluby Sportowe (także niezarejestrowane).

§ 3
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu marki HOP DOG na Instagramie i Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu marki HOP DOG i tym samym zyskała status Fana;
b. Zaakceptowała bez zmian niniejszy Regulamin.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a. Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 3 pkt 1.
b. Osoba biorąca udział w Konkursie musi wykonać zadanie konkursowe. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
10. Niniejszy konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

§ 4
HARMONOGRAM KONKURSU

1. Konkurs „Zostań Ambasadorem HOP DOG ” zostanie przeprowadzony w dniach od 10.02.2020 r. dp 16.02.2020 r.
2. Osoby, które zakwalifikują się do grona Ambasadorów, zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną.

§ 5
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. Zwycięzcą Konkursu („Ambasador”) jest osoba lub klub sportowy, której zgłoszenie zostało wybrane.
2. Wyboru Ambasadorów, którzy zostaną zakwalifikowani jako zwycięzcy konkursu dokonają osoby reprezentujące markę HOP DOG w dniu. 24.02.2020 r.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Wybrane osoby, oprócz otrzymania tytułu Ambasadora i korzyści z tego płynących otrzymają ustalony wspólnie z Organizatorem pakiet startowy.

5. Z Ambasadorem zostanie podpisane porozumienie określające zasady współpracy (do wglądu po rozstrzygnięciu konkursu). 

                                                                                                                      § 6

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora.
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
3. Ewentualne Reklamacje są przyjmowane w ciągu 14 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
4. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem – konkurs „Nabór Ambasadorów”. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego.
5. Reklamacje rozpatruje Organizator.
6. Organizator rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
8. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony drogą listowną.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu, bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Uczestnicy Konkursu będą informowani na profilu instagramowym hopdog_onlinestore.
3. Pytania dotyczące Konkursu można zamieszczać w komentarzach pod oficjalnym postem konkursowym.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl