Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Beata Milewska z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem sklepu internetowego www.hopdog.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Beata Milewska z siedzibą w Warszawie, usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

§1 Definicje

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - dostarczenie Klientowi Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca - firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawart Umowa sprzedaży.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta - indywidualny panel dla Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Sprzedawca - Beata Milewska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą pod adresem Al. Wojska Polskiego 40, 01 - 554 Warszawa, NIP: 9151664694, REGON: 022518926, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; e-mail: kontakt@hopdog.pl , będącej również właścicielem Sklepu Internetowego.

Sklep - strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.hopdog.pl.

Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

 §2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Sprzedawca stosuje "cookies", które zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym i w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 1. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 

§3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest obowiązkowa do dokonania zakupu w Sklepie.
 3. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny na stronie Sklepu. W procesie Rejestracji Klient powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść. Zgoda na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych jest dobrowolna. W takim przypadku Klient informowany jest w celu zbierania danych osobowych, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 4. Otrzymanie potwierdzenia Rejestracji na adres poczty elektronicznej, który Klient podał w trakcie Rejestracji, oznacza zawarcie umowy o świadczenie usługi Prowadzenie Konta Klienta. 

 

 §4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia mogą być składane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA. Po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając przycisk „ZAMAWIAM”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę oraz o wszystkich dodatkowych kosztach, jeśli istnieją. Aby zamówienie zostało zrealizowane klient musi zaakceptować treść Polityki Prywatności oraz Regulaminu. Poprzez akceptację regulaminu, klient zgadza się na wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż oraz wyraża zgodę na otrzymanie żądanej faktury w postaci elektronicznej, która będzie przesyłana klientowi na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje następujące statusy zamówienia: przyjęte do realizacji; przesyłka wysłana.

 

    §5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i ewentualnych innych kosztów.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary
 • za pomocą karty płatniczej (przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia następuje po uzyskanej autoryzacji i wpłynięciu kwoty za zamówienie):
 • Visa
 • VisaElectron
 • MasterCard
 • MasterCardElectronic
 • Maestro
 • za pośrednictwem platformy płatniczej: 
 • Płatności Shoper
 1. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  

§6 Dostawa

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie. 
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Klient obowiązany jest skontrolować doręczoną przesyłkę. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona lub doszło do innej szkody, Dostawca jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół.
 6. Faktura VAT jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy rejestracji bądź podczas składania zamówienia.

  

§7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w ciągu 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Termin tez rozpoczyna się od chwili dostarczenia Towaru Konsumenta.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres HOP DOG, Przyczyna Dolna 13, 67-400 Wschowa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. Sprzedawca udostępnia na Stronie Internetowej Sklepu formularz pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres HOP DOG, Przyczyna Dolna 13, 67-400 Wschowa przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

§8 Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, za ewentualne wady fizyczne lub prawne Towaru z tytułu rękojmi. W takim przypadku, Klient może:
 • żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 • żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady w rozsądnym czasie oraz bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 

 §9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Konsumenta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

 §10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Sklepie. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §11 Regulaminu.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.02.2019 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl